Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Polish Milk Technologies Sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; RODO) informujemy, iż:

Tożsamość Administratora oraz dane kontaktowe

Administratorem Państwa danych osobowych jest Polish Milk Technologies  Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie przy ul. Towarowej 20 B, 10-417 Olsztyn, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000824317, NIP: 7393936445; REGON: 38535605200000
W przypadku pytań dotyczących przetwarzania przez PMT  Sp. z o.o. Państwa danych osobowych prosimy o kontakt z naszym pełnomocnikiem ds. ochrony danych osobowych pod adresem e-mail: office@milkcandies.com

Cele przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe będą wykorzystywane w następujących celach:
1. Zawarcie i wykonanie umowy przez cały okres jej trwania 
2.  Wykonania przez PMT  Sp. z o.o. prawnych obowiązków tj.:
-  wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych,
-  udzielania odpowiedzi na reklamacje.
-  Ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń przez okres, w którym przedawnia się roszczenie
    wynikające z umowy  (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora).
-  Tworzenie zestawień, analiz i statystyk na potrzeby wewnętrzne PMT Sp. z o.o.
    (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora).
-  Oceny wiarygodności płatniczej przez okres niezbędny do dokonania takiej 
-  Marketingu bezpośredniego przez czas trwania umowy (podstawa prawna: uzasadniony
     interes administratora).

Przetwarzanie danych

Państwa dane mogą być przekazywane:
- podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu, 
- podmiotom obsługującym nasze systemy teleinformatyczne,
- podwykonawcom,
- podmiotom świadczącym nam usługi: doradcze, pomoc prawną, podatkową, rachunkową.
- podczas audytów, 
- Innym administratorom danych przetwarzających dane we własnym imieniu tj.: podmiotom
   prowadzącym działalność pocztową i kurierską,
- podmiotom nabywającym wierzytelności - jeśli zajdą ku temu przesłanki

Okres przechowywania danych osobowych

Z danych osobowych, które są niezbędne do realizacji obowiązków prawnych będziemy korzystać przez cały czas wykonania obowiązków tj. przez cały czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane lub przez czas, w którym możemy ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązku.

Prawa podmiotów których dane są przetwarzane:

-  mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia
   lub ograniczenia przetwarzania,
-  prawa do wniesienia sprzeciwu
-  przetwarzania Państwa danych na potrzeby marketingu bezpośredniego
- W szczególnych sytuacjach mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec
   przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych, jeśli podstawą prawną wykorzystania
   danych jest uzasadniony interes administratora lub interes publiczny.
Sprzeciw w tej sprawie należy kierować na adres e-mail:  office@milkcandies.com.  W  sytuacji zgłoszenia sprzeciwu i po jego rozpatrzeniu PMT sp. z o.o. nie będzie już mogła przetwarzać Państwa danych objętych sprzeciwem.
Jeśli PMT sp. z o.o. wykaże, iż istnieją ważne prawnie uzasadnione przesłanki do przetwarzania danych do których Państwo zgłosili sprzeciw, a  które według prawa uznaje się za nadrzędny wobec Państwa interesów, praw i wolności lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Organ nadzorczy oraz prawo wniesienia skargi

Mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 531 03 00

Obowiązek i dobrowolność podania danych:

Podanie przez Państwa danych osobowych ma charakter dobrowolny lecz jest niezbędny do zawarcia umowy, jej realizacji i dalszej współpracy. W przypadku nie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych umowa nie będzie mogła być  zawarta.